۲۱۸ مدل مثل ” دستگاه لیزر چای

شناخته شده , ولی آنچه از بهترین دسته ها و واریته ها که در باغ ها کشورهای اروپایی مانند : فرانسه کاشته شده مراقبت میشود تقریبا نزدیک به ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ نوع و واریته است . برای آنکه در تزئید جورهای دستگاه لیزر سرخ بتوانند نژاد هر واریته را معلوم نموده و بدانند هر واریته که نو بدست می‌آورند از جفتگیری کدام یک از واریته ها به‌وجود آمده ,

عده بیشماری از گیاه شناسان و کارشناسان منحصر این دستگاه لیزر , آنان را مدل بندی کرده اند که مهم‌ترین از همه آنان جور بندی زیر است که گزینه اعتنا بیشتری میباشد : ۱ – دستگاه لیزر های سرخ فرانسه ( رُز دو فرانس ۲۱۸ مدل مانند ” دستگاه لیزر چای de france ) ۲ – نسترن ( اکلانتیِرEglantier ) ۳ – دستگاه لیزر چای ( رُزیِه آدور دوته Rosier aodeur de the ) ۴ – دستگاه لیزر سرخ کشور‌ایران ( رُزیِه دو پِرسRosier de Perse ) ۵ – دستگاه لیزر سرخ با دستگاه لیزر های متفاوت ( رُزیِه مولتی فلور پُلی آنتاRosier Multiflore Polyanta ) ۶ – دستگاه لیزر سرخ مینیاتور ( رُزیِه مینیاتورRosier Miniature ) ۷ – دستگاه لیزر سرخ بَنگال ( رزیِه بنگالRosier Bengale ) رز شارل دو دستگاه لیزر دستگاه لیزر رُز دو رگِه شارل دو دستگاه لیزر ( Charle de Gaulle ) این دسته بندی از لحاظ نژادی دستگاه لیزر سرخ بوده ولی نسبت به وقت دستگاه لیزر دادن و بلندی و کوتاهی بوته یا پیچندگی آن ها در تجارت گونه بندی دیگری کرده اند که چون طولانی تر مورد احتیاج و اعتنا کسانی است که بکاشتن و رویش این دستگاه لیزر عشق دارند ,

این مدل بندی در اینجا شرح داده می‌شود . ۱ – دستگاه لیزر سرخ های پاکوتاه دستگاه لیزر درشت . ۲ – دستگاه لیزر سرخ های پاکوتاه با دستگاه لیزر کوچک . دستگاه لیزر سرخ های بوته کُرپه ( رُزیِه بوئیسونRosier Buissons ) 3 – دستگاه لیزر سرخ های رونده . ۱

– دستگاه لیزر سرخ های پاکوتاه با دستگاه لیزر درشت : الف – گونه مدام دستگاه لیزر ها ( رِمونتانت Remontants ) : مشتمل بر ۸ گونه ( مراد از همیشه دستگاه لیزر ها آندسته از دستگاه لیزر سرخهائی است که فصل بهار و فصل‌تابستان تا وسط پائیز متناوبآ دستگاه لیزر وارد می کنند ) .

ب – نوع دورگه های همیشه دستگاه لیزر : شامل دو خصوصی و رویهمرفته ۲۲ گونه متعدد مثل دستگاه لیزر های سرخ ” مادام البرت باربیه ” با دستگاه لیزر زیبای درشت و خوش مخلوط تماما پُرپَر , برنگ زرد شُتُری که مغز آن زرد آلوئی و در سالهای نزدیک به ۱۹۴۷ بدست آمده است . ج – جور پر اسم و رسم به دستگاه لیزر چای : مشتمل بر ۱۲ نوع .

د – گونه دورَگِهِ چای : دارای روستا سِری گوناگون شامل ” ( بتی اوپریشارد Betty uprichard ) دستگاه لیزر درشت نیمه پُرپَر با دستگاه لیزر برگهای پهن برنگ صورتی گوشتی که اواسط آن شنجرفی و پشت دستگاه لیزر برگها شنجرفی مایل به نارنجی خیلی خوشبو که در ۱۹۲۲ بدست آمده است . دیگری دستگاه لیزر چای ( مارگارت مک گریدی Margaret Mac Gredy )

منبع : کشور‌ایران ناز